Skip Menu

20:47 - 21/10/2014

Các chương trình liên kết quốc tế

CỬ NHÂN

   Cử nhân

Stt Cơ sở đào tạo nước ngoài Quốc gia Chuyên ngành đào tạo Văn bản phê duyệt 
1 Trường ĐH Victoria Wellington New Zealand

Tài chính

Marketing

Quản trị

Kinh doanh quốc tế

Luật thương mại

Kế toán

Hệ thống thông tin

Kinh tế học

Thuế

Chính sách công

Quản trị Nhân sự & Quan hệ lao động

Định phí Bảo hiểm

Quản trị Du lịch


QĐ số 5062/QĐ-BGDĐT ngày 13/10/2011 của Bộ GD & ĐT.
2 Trường ĐH Woosong  Hàn Quốc

Kinh doanh Quốc tế

Công nghệ thông tin

QĐ số 432/QĐ-BGD&ĐT-HTQT ngày 28/01/2004 của Bộ GD & ĐT; QĐ số 2120/QĐ-BGDĐT ngày 07/6/2012 của Bộ GD & ĐT.
3 ĐH Western Sydney Úc Quản trị kinh doanh QĐ số 1801/QĐ-ĐHKT-QLKH ngày 04/6/2015 của Trường ĐH Kinh tế TP. HCM.

THẠC SĨ

 Thạc sĩ

Stt Cơ sở đào tạo nước ngoài Quốc gia Chuyên ngành đào tạo Văn bản phê duyệt 
1 Trường Quản lý nhà nước John F. Kennedy, Đại học Harvard Hoa Kỳ Chính sách công QĐ số 608/QĐ-BGDĐT ngày 14/02/2011 của Bộ GD & ĐT; QĐ số 1468/QĐ-BGDĐT ngày 31/3/2008 của Bộ GD & ĐT.
2 Viện Khoa học xã hội Hà Lan ISS, Đại học Erasmus Hà Lan Kinh tế Phát triển QĐ số 1843/GD-ĐT ngày 02/7/1994 của Bộ GD & ĐT; QĐ số 7957/BGDĐT-GDĐH ngày 26/11/2010 của Bộ GD & ĐT; và QĐ số 3147/QĐ-ĐHKT-QLKH ngày 22/9/2015 của Trường ĐH Kinh tế TP. HCM.
3 Các trường thuộc CCIP (ESCP-Europe...), ĐH Paris-Sorbonne, Paris Dauphine… Pháp Quản trị Kinh doanh QĐ số 968/GD-ĐT ngày 5/5/1993 của Bộ GD & ĐT; Thỏa thuận giữa hai CP VN và Pháp về phát triển CFVG (GĐ 2013-2018) ngày 03/12/2013.
4 Trường IAE Paris-Sorbonne,
Trường ESCP - Europe
Pháp

Marketing

Bán hàng và dịch vụ

QĐ số
4218/QĐ-BGDĐT ngày 24/09/2010 của Bộ GD & ĐT.
5 2 trường đối tác của Pháp (Paris Dauphine và ESCP-Europe) Pháp Tài chính và ngân hàng QĐ số 8312/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2007 của Bộ GD &ĐT; QĐ số 2162/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2014 của Bộ GD & ĐT. 
6 ĐH Quebec at Montreal Canada Quản trị Kinh doanh  QĐ số 5354/QĐ-BGDĐT-ĐTVNN ngày 25/10/2011 của Bộ GD & ĐT. 
7 Trường ĐH Massey New Zealand Quản trị tài chính QĐ số 1080/QĐ-BGDĐT
ngày 18/3/2011 của Bộ GD & ĐT.
8 ĐH Western Sydney Úc Kinh doanh và thương mai (nay là Quản trị kinh doanh) QĐ số 339/QĐ - BGDĐT, ngày 25/01/2013 của Bộ GD & ĐT.
9  ĐH Tampere Phần Lan Hành chính công QĐ số 33/QĐ-BGDĐT
ngày 3/1/2013 của Bộ GD & ĐT.

TIẾN SĨ

 Tiến sĩ

Stt Cơ sở đào tạo nước ngoài Quốc gia Chuyên ngành đào tạo Văn bản phê duyệt 
1 4 trường đối tác :
1) Trường Kinh Doanh Châu Âu (ESCP-Europe)
2) ĐH Paris Dauphine
3) ĐH Strasbourg
4) ĐH Lille Nord de France
Pháp Quản lý QĐ số 20/QĐ-BGDĐT ngày 05/01/2011 của Bộ GD & ĐT và QĐ số 5820/QĐ-BGDĐT ngày 27/11/2015 của Bộ GD & ĐT.

 

Top