Skip Menu

10:01 - 09/07/2019

Thông báo tuyển chọn cá nhân chủ trì thực hiện Chương trình KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2020

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Trường

 

Căn cứ Quyết định số 1828/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2019 về việc phê duyệt danh mục Chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2020 (đính kèm);

Căn cứ công văn số 2849/BGDĐT-KHCNMT ngày 03 tháng 7 năm 2019 về việc thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2020,

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo để các đơn vị và cá nhân trong Trường xem xét chuẩn bị hồ sơ tham gia tuyển chọn như sau:

 1. Điều kiện tham gia tuyển chọn: Cá nhân có đủ điều kiện và đáo ứng các tiêu chí theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 trong Điều 6 của Thông tư số 09/2018/TT-BGDĐT ngày 29/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lý Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ (sau đây gọi tắt là Thông tư 09, đính kèm).
 2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn: Hồ sơ tham gia tuyển chọn cho từng Chương trình thuộc Danh mục nêu trên được thực hiện theo quy định tại Điều 13 của Thông tư 09, bao gồm:
 • Thuyết minh Chương trình lập theo Mẫu 9 Phụ lục I của Thông tư 09;
 • Tóm tắt lý lịch khoa học của Chủ nhiệm Chương trình và các thành viên Ban Chủ nhiệm Chương trình theo Mẫu 10 Phụ lục I của Thông tư 09;
 • Hồ sơ về tiềm lực cơ sở vật chất của tổ chức chủ trì Chương trình theo Mẫu 11 Phụ lục I của Thông tư 09;
 • Xác nhận của đơn vị phối hợp tham gia thực hiện Chương trình Mẫu 12 Phụ lục I của Thông tư 09;
 • Xác nhận của đơn vị đối ứng kinh phí của Chương trình.

Hồ sơ đăng ký tuyển chọn (01 bản cứng và 01 file điện tử các tài liệu của Bộ hồ sơ theo định dạng MS hoặc Open-Office) gửi về địa chỉ: Ms. Vũ Minh Hà – Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế (email: vuminhha@ueh.edu.vn, điện thoại: 028.38274991).

 1. Thời hạn nộp hồ sơ: trước 17g00 ngày 29/7/2019.
 2. Tổ chức thực hiện:
 • Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế: là đơn vị đầu mối trong hoạt động tổ chức triển khai và hỗ trợ các đơn vị, cá nhân trong trường tham gia tuyển chọn đề tài.
 • Trưởng các đơn vị thuộc Trường: có trách nhiệm thông báo rộng rãi công văn này và các tài liệu kèm theo đến toàn thể viên chức, giảng viên trong đơn vị biết và tổ chức thực hiện.

Trân trọng,

 

Xem file đính kèm

Top