Skip Menu

15:15 - 29/07/2019

Về việc tuyển chọn cá nhân chủ trì thực hiện đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2020.

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Trường

 

Căn cứ Quyết định số 1815/QĐ-BGDĐT ngày 28/6/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2020, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh được giao chủ trì tuyển chọn 05 đề tài (danh mục đính kèm).

Căn cứ Công văn số 3116/BGDĐT-KHCNMT ngày 22/7/2019 về việc hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2020, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo đến các đơn vị, cá nhân thuộc Trường tham gia đăng ký chủ trì thực hiện các đề tài trên như sau:

1. Quy trình tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ đặt hàng cấp Bộ thực hiện từ năm 2020 được thực hiện theo Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thông tư 11 đính kèm). Trường sẽ thành lập Hội đồng tư vấn để tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài và gửi kết quả trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

2. Số lượng thành viên tham gia nghiên cứu: tối thiểu 3 người, tối đa 10 người và có ít nhất 01 thành viên là học viên sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ).

3. Kinh phí thực hiện đề tài:

- Kinh phí thực hiện đề tài: tham khảo Kinh phí dự kiến trong danh mục đã được phê duyệt tại Quyết định 1815, ghi đầy đủ, rõ ràng trong Mục 19 của Thuyết minh đề tài:

  • Kinh phí từ Ngân sách nhà nước
  • Phần còn lại từ các nguồn kinh phí khác (của tổ chức chủ trì, cá nhân, đơn vị phối hợp…).

- Dự toán kinh phí chi tiết: tham khảo theo biểu mẫu tại Phụ lục đính kèm, phải được xây dựng và thuyết minh theo từng nội dung nghiên cứu và gắn với các kết quả, sản phẩm cụ thể của đề tài theo đặt hàng của Bộ tại Quyết định 1815.

4. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn:

          - Thuyết minh đề tài (Mẫu 6, Phụ lục 1 của Thông tư 11): Trên cơ sở định hướng mục tiêu, dự kiến sản phẩm và yêu cầu, chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật đối với sản phẩm được nêu trong Quyết định 1815, bản Thuyết minh phải được lập đầy đủ và chi tiết tất cả các mục, nêu rõ tên và số lượng sản phẩm, địa chỉ ứng dụng…, có đầy đủ chữ ký của cá nhân đăng ký chủ trì và các thành viên đăng ký tham gia thực hiện đề tài.

          - Tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài cấp Bộ (Mẫu 7, Phụ lục 1 của Thông tư 11);

- Xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp và ứng dụng kết quả thực hiện đề tài;

- Minh chứng của các nguồn kinh phí khác (như Bản cam kết, Công văn của tổ chức chủ trì…).

          5. Hạn cuối nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn đến hết ngày 18/8/2019. Các hồ sơ nộp sau thời hạn này sẽ không được chấp nhận.

 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: ThS. Vũ Minh Hà, Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế (điện thoại: 028.38274991, email: vuminhha@ueh.edu.vn).

Trên đây là một số nội dung liên quan đến việc triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học cấp bộ năm 2020. Đề nghị các đơn vị, cá nhân triển khai theo thông báo này và phối hợp với Phòng QLKH-HTQT thực hiện đúng tiến độ quy định.

Trân trọng,

 

File đính kèm

Top