Skip Menu

12:49 - 21/10/2014

Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú

 

Nhà giáo Nhân dân

 Stt  Họ tên Chức vụ (đơn vị) Năm Ghi chú
1 Trần Văn Chánh GS,TS 2000 NGƯT-1990
2 Nguyễn Thanh Tuyền         GS,TS 2006 NGƯT-1994
3 Nguyễn Tấn Lập GS,TS 2010 NGƯT-1992
4 Đào Văn Tài PGS,TS 2010 NGƯT-1990
5 Nguyễn Thị Diễm Châu PGS,TS 2010 NGƯT-1994
6 Dương Thị Bình Minh GS,TS 2012 NGƯT-2006
 

Nhà giáo Ưu tú

Stt Họ tên Chức danh, học vị Năm phong Ghi chú
1 Du Lô Giang PGS,TS 1988  
2 Trần Trung Hậu        PGS,TS 1988  
3 Đào Công Tiến PGS 1990  
4 Trương Văn Khảng GS,TS 1990  
5 Võ Thành Hiệu PGS 1992  
6 Nguyễn Thành Xương GS,TS 1992  
7 Nguyễn Ngọc Nga PGS,TS 1992  
8 Lê Minh Thơi GVC 1992  
9 Lê Lương PGS,TS 1992  
10 Nguyễn Kim Thúy PGS,TS 1994  
11 Ung Bửu PGS,TS 1994  
12 Lê Văn Phi PGS,TS 1996  
13 Nguyễn Đức Khương PGS,TS 1996  
14 Phan Trọng Kỳ GVC 1996  
15 Nguyễn Văn Tề GVC 1996  
16 Lều Kim Ngọc GVC 1998  
17 Vũ Văn Nghinh GVC 1998  
18 Nguyễn Thị Liên Diệp PGS,TS 2000  
19 Đồng Thị Thanh Phương     PGS,TS 2000  
20 Nguyễn Việt PGS,TS 2006  
21 Hoàng Thị Chỉnh GS,TS 2008  
22 Võ Thanh Thu GS,TS 2008  
23 Đoàn Thị Hồng Vân GS,TS 2008  
24 Nguyễn Tăng Hảo GVC 2010  
25 Võ Thành Lữ GVC 2010  
26 Trần Xuân Nhựt GVC 2010  
27 Nguyễn Ngọc Định PGS,TS 2010  
28 Nguyễn Đông Phong GS,TS 2012  
29 Phạm Văn Dược PGS,TS 2012  
30 Phan Thị Bích Nguyệt PGS,TS 2012  
31 Lê Văn Hưng TS 2012  
32 Võ Văn Nhị PGS, TS 2014  
33 Nguyễn Văn Sĩ PGS, TS 2014  
 

 

Top