Skip Menu

10:59 - 11/05/2016

Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục Trường đại học của bộ Giáo dục và đào tạo

GIỚI THIỆU BỘ TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO:

Ngày 23 tháng 5 năm 2013, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (KTKĐCLGD) đã ban hành công văn số 527/KTKĐCLGD-KĐĐH về việc hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục cấp cơ sở giáo dục để các nhà trường sử dụng trong công tác tự đánh giá từ năm 2013. Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học mới được Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 01/11/2007 (so sánh với Bộ tiêu chuẩn cũ năm 2004). Bộ tiêu chuẩn mới đã không đặt ra các mức đạt được như Bộ tiêu chuẩn cũ trước đây, (tức là không đặt mục tiêu ra trước để các trường sẽ tự đánh giá về khả năng của mình đã đạt được đến đâu, như vậy sẽ tránh được tình trạng đối phó hay cố gắng tạo minh chứng để trường đạt mức cao). Bộ tiêu chuẩn mới này đã đưa ra các tiêu chí rõ ràng, cụ thể hơn và luôn gắn kết với điều lệ trường đại học, Sứ mạng và hướng nghiên cứu của trường. Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học mới này gồm 10 tiêu chuẩn - 61 tiêu chí (thay bộ tiêu chuẩn cũ 10 tiêu chuẩn - 53 tiêu chí) trong đó có một số tiêu chuẩn đã đưa thêm tiêu chí, một số tiêu chí cũ đã được tách ra hoặc gộp lại làm cho các tiêu chí cụ thể hơn.

Tiêu chuẩn 1: Sứ mạng và mục tiêu của trường đại học

Tiêu chuẩn 2: Tổ chức và quản lý

Tiêu chuẩn 3: Chương trình giáo dục

Tiêu chuẩn 4: Hoạt động đào tạo

Tiêu chuẩn 5: Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên

Tiêu chuẩn 6: Người học 

Tiêu chuẩn 7: Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ

Tiêu chuẩn 8: Hoạt động hợp tác quốc tế

Tiêu chuẩn 9: Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác

Tiêu chuẩn 10: Tài chính và quản lý tài chính

UEH THỰC HIỆN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CẤP CƠ SỞ GIÁO DỤC CHU KỲ 2:

Tự đánh giá trong các trường đại học là một công việc thường xuyên của các đại học trên thế giới, nhất là ở các nước phát triển. Báo cáo tự đánh giá là kết quả của một quá trình nhà trường tự xem xét, nghiên cứu dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để báo cáo về tình trạng chất lượng giáo dục, hiệu quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhân lực, cơ sở vật chất, cũng như các vấn đề liên quan khác, từ đó tiến hành điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM đã thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục cấp cơ sở chu kỳ 1 năm 2009 và được đoàn công tác đánh giá ngoài công nhận là cơ sở giáo dục đạt chuẩn ở mức độ 2 (mức độ chất lượng cao hơn tiêu chuẩn yêu cầu). Trải qua 5 năm thực hiện các kế hoạch cải tiến đã đề ra ở chu kỳ 1 nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của trường, Trường tiếp tục thực hiện hoạt động tự đánh giá chất lượng hoạt động giáo dục và đào tạo của mình nhằm giúp nhà trường tự rà soát, xem xét, đánh giá thực trạng của mình sau quá trình thực hiện các kế hoạch cải tiến từ chu kỳ 1, lập và triển khai các kế hoạch hành động cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo, từ đó điều chỉnh mục tiêu cho giai đoạn tiếp theo theo định hướng chiến lược của nhà trường. Ngoài ra, báo cáo tự đánh giá của trường là cơ sở để các cơ quan đánh giá ngoài tiến hành kiểm định. Kiểm định để tự khẳng định và để được công nhận đạt chuẩn chất lượng đại học Việt Nam (theo Bộ tiêu chí kiểm định chất lượng đại học của Bộ GD&ĐT). Trên cơ sở đó, Trường tiếp tục thực hiện báo cáo tự đánh giá chu kỳ 2 (giai đoạn 2009-2014).

Sau khi hoàn thiện báo cáo Tự đánh giá chu kỳ 2 (giai đoạn 2009-2014), Trường Đại học Kinh tế TP.HCM tiếp tục thực hiện đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục cấp cơ sở đối với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia TP.HCM trong năm 2016.

Top