Skip Menu

21:56 - 28/11/2016

Thông báo về việc triển khai đăng ký đề tài NCKH cấp Trường năm 2017

Nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo, cải tiến quản trị nhà trường và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, Ban Giám Hiệu nhà trường đề nghị các trưởng đơn vị triển khai việc đăng ký đề tài NCKH cấp Trường năm 2017.

1.      Đề tài NCKH cấp Trường trọng điểm: Căn cứ Biên bản họp Ban soạn thảo Đề án nâng cấp Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh trở thành đại học vùng số 1855/BB-ĐHKT-TCHC ngày 07 tháng 11 năm 2016, Phòng QLKH-HTQT triển khai thực hiện đề tài cấp Trường trọng điểm với một số yêu cầu sau:

-         Đối tượng đăng ký: các khoa/viện đào tạo và viện nghiên cứu thuộc Trường

-         Kinh phí thực hiện: 50 triệu đồng

-         Thời gian thực hiện: 01 năm (kể từ khi Hiệu trưởng phê duyệt danh mục đề tài).

-         Phạm vi nghiên cứu: cấp vùng

-         Số lượng: 01 đề tài/khoa/viện.

-         Quy trình tuyển chọn đề tài loại này được thực hiện tương như đề tài cấp Trường bình thường.

-         Thời hạn nộp thuyết minh: 30/12/2016.

2.      Đề tài NCKH cấp Trường nhằm công bố quốc tế (xem link Quy định số 2385/QyĐ-ĐHKT-QLKH ngày 04 tháng 12 năm 2015 về việc hỗ trợ nghiên cứu hàn lâm và khuyến khích công bố quốc tế của UEH): Tương tự như các năm trước, các đơn vị và cá nhân đăng ký thực hiện phải gửi đề xuất nghiên cứu theo mẫu cho phòng QLKH-HTQT trước ngày 15/12/2016. Hội đồng sơ tuyển đề xuất nghiên cứu sẽ đánh giá và xét chọn các đề xuất. Những đề xuất nghiên cứu được chọn sẽ được thông báo cho chủ nhiệm làm thuyết minh chi tiết theo mẫu, nộp cho phòng QLKH-HTQT trước ngày 15/1/2017.

3.      Đề tài NCKH cấp Trường bình thường (xem link Quy trình Quản lý đề tài NCKH cấp Trường ngày 22/11/2013): Các cá nhân và đơn vị đăng ký thực hiện gửi các biểu mẫu liên quan (thuyết minh hoàn chỉnh đã chỉnh sửa theo góp ý của khoa, bản tổng hợp các đề tài đăng ký, biên bản họp Hội đồng khoa học Khoa) cho phòng QLKH-HTQT trước ngày 30/12/2016. Một số lưu ý khi đăng ký:

-         Đề tài NCKH cấp Trường không được trùng lắp với luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ và các đề tài NCKH khác đã được công bố, nghiệm thu.

-         Đối tượng đặng ký: CCVC, NCS của Trường

-         Để tránh tình trạng thiếu sót, kính đề nghị các cá nhân tập hợp, nộp theo đơn vị, phòng QLKH-HTQT sẽ không nhận trực tiếp.

 

Mọi chi tiết có liên quan xin liên hệ Phòng QLKH-HTQT, điện thoại: 38.274.991, gặp cô Hà, email: vuminhha@ueh.edu.vn.

Đề nghị các đơn vị thuộc Trường triển khai nội dung thông báo này và phối hợp với Phòng QLKH-HTQT thực hiện đúng tiến độ quy định./-

Top