Skip Menu

08:20 - 28/09/2018

Thông báo tuyển chọn cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ đặt hàng cấp Bộ thực hiện từ năm 2019

Căn cứ Quyết định số 3824/QĐ-BGDĐT ngày 25/9/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2019, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh được giao chủ trì tuyển chọn 03 đề tài (danh mục đính kèm).

Căn cứ Công văn số 4430/BGDĐT-KHCNMT ngày 25/9/2018 về việc hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2018, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo đến các đơn vị, cá nhân thuộc Trường tham gia đăng ký chủ trì thực hiện các đề tài trên như sau:

1. Quy trình tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ đặt hàng cấp Bộ thực hiện từ năm 2019 được thực hiện theo Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thông tư 11 đính kèm).

2. Số lượng thành viên tham gia nghiên cứu: tối thiểu 3 người, tối đa 10 người và có ít nhất 01 thành viên là học viên sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ).

3. Kinh phí thực hiện đề tài:

- Kinh phí thực hiện đề tài:

  • Kinh phí từ Ngân sách nhà nước căn cứ loại hình nghiên cứu, kết quả, sản phẩm của đề tài và nhu cầu đặt hàng, cụ thể như sau:
  • Đề tài nghiên cứu cơ bản có tính ứng dụng cao (Loại hình 2): 70% tổng kinh phí đề tài
  • Đề tài nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao (Loại hình 3): 50% tổng kinh phí đề tài
  • Phần còn lại từ các nguồn kinh phí khác (của tổ chức chủ trì, cá nhân, đơn vị phối hợp…).

- Dự toán kinh phí chi tiết: tham khảo theo biểu mẫu tại Phụ lục đính kèm, phải phù hợp với mục tiêu, nội dung nghiên cứu, tiến độ thực hiện và các quy định liên quan về kinh phí đề tài.

4. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn:

          - Thuyết minh đề tài (Mẫu 6, Phụ lục 1 của Thông tư 11): Trên cơ sở định hướng mục tiêu, dự kiến sản phẩm và yêu cầu, chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật đối với sản phẩm được nêu trong Danh mục đính kèm, bản Thuyết minh phải được lập đầy đủ và chi tiết tất cả các mục, nêu rõ tên và số lượng sản phẩm, địa chỉ ứng dụng…

          - Tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài cấp Bộ (Mẫu 7, Phụ lục 1 của Thông tư 11);

- Xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp và ứng dụng kết quả thực hiện đề tài;

- Minh chứng của các nguồn kinh phí khác (như Bản cam kết, Công văn của tổ chức chủ trì…).

          5. Hạn cuối nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn đến hết ngày 14/10/2018 (bản mềm gửi qua địa chỉ: vuminhha@ueh.edu.vn).

Trên đây là một số nội dung liên quan đến việc triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học cấp bộ năm 2019. Đề nghị các đơn vị, cá nhân triển khai theo thông báo này và phối hợp với Phòng QLKH-HTQT thực hiện đúng tiến độ quy định.

Trân trọng,

                                                                                                                     

Nơi nhận:                                                                               KT. HIỆU TRƯỞNG

- Như trên;                                                                              PHÓ HIỆU TRƯỞNG  

- Portal UEH;

- Lưu: VT, QLKH.                                                                                   (đã ký)

 

 

 

                                                                                         GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài

File công văn đầy đủ

Top