Skip Menu

08:21 - 16/11/2018

QUYẾT ĐỊNH: Về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Hội thảo quốc tế “31st Asian Finance Association Annual Conference"

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

     Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

     Căn cứ Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 - 2017; Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2017;

     Căn cứ Quyết định số 2377/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2017;

     Căn cứ kế hoạch tổ chức Hội thảo;

     Theo đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Hội thảo quốc tế “31st Asian Finance Association Annual Conference”.

               Đơn vị tổ chức Hội thảo: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

               Thời gian tổ chức Hội thảo: Ngày 07, 08, 09 tháng 7 năm 2019

               Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 59C Nguyễn Đình Chiểu,    Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2. Thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Hội thảo quốc tế “31st Asian Finance Association Annual Conference”, gồm các thành viên có tên trong danh sách đính kèm.

Điều 3. Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức có nhiệm vụ triển khai thực hiện các công việc theo kế hoạch. Hai ban tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Quyết định này kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Hội thảo có tên tại Điều 2 và Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                     

                  Nơi nhận:                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

            - BGH (để biết);

            - Như Điều 2;                                                                                           (Đã ký)

            - Lưu: VT, QLKH-HTQT

 

                                                                                                           GS. TS. Nguyễn Đông Phong


 

           File văn bản 

 

 

Top