Skip Menu

12:00 - 28/11/2018

Thông báo v/v lấy ý kiến góp ý, đề xuất (lần 2) Quy chế chi tiêu nội bộ UEH năm 2019

 

Số/Ký hiệu
2715/TB-ĐHKT-TCKT
Ngày ban hành 28/11/2018
Người ký PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt, Phó hiệu trưởng
Trích yếu
Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý, đề xuất (lần 2) Quy chế chi tiêu nội bộ UEH năm 2019
Bản đầy đủ Tải về

 

Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến từ các đơn vị theo thông báo số 2145/TB-ĐHKT-TCKT, ngày 01/11/2018 về việc lấy ý kiến góp ý, đề xuất (lần 1) Quy chế chi tiêu nội bộ UEH năm 2019; Trên cơ sở ý kiến kết luận của Hiệu trưởng tại phiên họp với các đơn vị liên quan về Quy chế chi tiêu nội bộ UEH, Trường thông báo đến các đơn vị và tất cả CCVC thuộc UEH về việc lấy ý kiến góp ý, đề xuất (lần 2) Quy chế chi tiêu nội bộ UEH năm 2019 như sau:

 1. Lấy ý kiến góp ý của CCVC UEH về các nội dung điều chỉnh, bổ sung trong Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019 so với Quy chế năm 2018 theo tài liệu đính kèm với các nội dung điều chỉnh liên quan sau:
  1. Tiền lương, thu nhập và các khoản phúc lợi;
  2. Các hoạt động đào tạo, chuyên môn quản lý;
  3. Hoạt động nghiên cứu khoa học;
  4. Các chính sách thúc đẩy các đơn vị tự chủ, chủ động trong hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, quản trị đơn vị.
 2. Lấy ý kiến góp ý, đề xuất của CCVC UEH về các nội dung khác ngoài nội dung trên (nếu có) cho Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành. (Xem toàn văn nội dung Quy chế 2018 trên Portal UEH, phần Viên chức UEH/Quy chế chi tiêu nội bộ).
 3. CCVC UEH góp ý, đề xuất bằng thư điện tử gửi đến địa chỉ nguyettcdn@ueh.edu.vn (PGS.TS Phan Thị Bích Nguyệt - Phó Hiệu trưởng) hoặc bqhung@ueh.edu.vn (Ông Bùi Quang Hùng - Trưởng Phòng TC-KT) hoặc huyenthu@ueh.edu.vn (Bà Trần Thị Huyền Thu - Phó trưởng phòng TC-KT).
 4. Thời gian đóng góp ý kiến: Từ ngày 29/11/2018 đến 19/12/2018.

Đề nghị các Trưởng đơn vị triển khai thông báo này đến toàn thể CCVC./-

Top