Skip Menu

11:17 - 29/11/2018

Thông báo về kết quả học bổng UEH - Học kỳ cuối năm 2018

Căn cứ Quyết định số 2377/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) giai đoạn 2014-2017;

Căn cứ Quyết định số 2607/QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 11 tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về chính sách học bổng đối với sinh viên Đại học chính quy trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Thông báo số 1861/TB-ĐHKT-QLĐT ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Phòng Quản lý Đào tạo – Công tác Sinh viên về chương trình học bổng Hỗ trợ học tập UEH - Học kỳ cuối năm 2018;

Căn cứ kết luận của Hội đồng xét học bổng UEH – Học kỳ cuối năm 2018 trong phiên họp ngày 15 tháng 11 năm 2018;

Phòng Quản lý Đào tạo – Công tác Sinh viên trân trọng thông báo kết quả học bổng UEH - Học kỳ cuối năm 2018 như sau:

  1. Danh sách sinh viên khóa 40, 41, 42 và 43 Đại học chính quy nhận học bổng khuyến khích học tập (KKHT) học kỳ cuối năm 2018 (danh sách kèm theo).
  2. Danh sách sinh viên khóa 41, 42, 43 và 44 Đại học chính quy nhận học bổng hỗ trợ học tập (HTHT) học kỳ cuối năm 2018 (danh sách kèm theo).

Lưu ý: Sinh viên thắc mắc, khiếu nại về kết quả học bổng vui lòng liên hệ: Phòng Quản lý Đào tạo – Công tác Sinh viên (Phòng A0.13 – A0.14 (Bàn 1/Bàn 6), 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3) từ ngày 29/11 đến ngày 06/12/2018 cụ thể như sau:

+ KKHT: Cô Uyên (ĐT: (028) 38 230 082 - ext 142, Email: kimuyen@ueh.edu.vn)

+ HTHT: Cô Hải (ĐT: (028) 38 230 082 - ext 121, Email: haittt@ueh.edu.vn)

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị có liên quan (để phối hợp);

- Lưu: VT, QLĐT.

 

PHỤ TRÁCH PHÒNG QLĐT - CTSV

 

(Đã ký)

 

 

ThS. Nguyễn Văn Đương

 

File thông báo đầy đủ

Top