Skip Menu

13:55 - 12/12/2018

Thông báo: Về việc tạo hồ sơ khoa học và kê khai sản phẩm khoa học của viên chức Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh trên Google Scholar

Google Scholar là cộng đồng học thuật thế giới vận hành trên nền tảng của hệ thống Google. Thông qua Google Scholar, các nhà khoa học có thể giới thiệu, phổ biến các công trình nghiên cứu khoa học của mình tới cộng đồng học thuật trong nước và quốc tế, giúp các nhà khoa học theo dõi và nắm bắt được chỉ số trích dẫn cụ thể cho từng công trình khoa học đã được công bố. Qua đó, các nhà khoa học có thể gia tăng mức độ ảnh hưởng của cá nhân và các công bố khoa học của mình thông qua chỉ số trích dẫn.

Hồ sơ công bố trên Google Scholar cũng là một công cụ góp phần đánh giá khách quan chất lượng nghiên cứu khoa học và năng suất công bố của từng nhà khoa học và cộng đồng học giả UEH. Viên chức UEH tạo lập hồ sơ công bố trên Google Scholar và liên tục cập nhật công bố của mình trên hồ sơ này cũng góp phần tăng chỉ số xếp hạng Webometrics, tăng danh tiếng học thuật của UEH.

Vì vậy, Trường yêu cầu viên chức UEH tạo hồ sơ công bố trên Google Scholar và bổ sung đường link Google Scholar của các sản phẩm nghiên cứu vào trong phần minh chứng kê khai giờ nghiên cứu khoa học cho Phòng QLKH-HTQT.

Để thực hiện công việc này, Quý Thầy/ Cô cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tạo hồ sơ công bố trên Google Scholar bằng email UEH.

Bước 2: Cập nhật/ thêm các sản phẩm nghiên cứu dự kiến kê khai nghiên cứu khoa học cho UEH vào Google Scholar Profile vừa tạo ở Bước 1.

Bước 3: Copy đường link của từng sản phẩm khoa học trong Google Scholar đã tạo ở bước 2 vào trong Phần thông tin đường link Google Scholar trong phần mềm kê khai nghiên cứu khoa học của Phòng QLKH-HTQT. Điều kiện để sản phẩm nghiên cứu khoa học được duyệt là phải có đường link Google Scholar.

Đối với các sản phẩm khoa học đã kê khai nhưng chưa có chèn link Google Scholar, Quý Thầy/Cô vui lòng bổ sung đường link vào trong phần kê khai nghiên cứu khoa học cho Phòng QLKH-HTQT.

Quý Thầy/Cô vui lòng xem hướng dẫn cách tạo Google Scholar Profile, thêm sản phẩm nghiên cứu vào Google Scholar Profile, và chèn link các sản phẩm công bố trong hồ sơ Google Scholar vào phần kê khai nghiên cứu khoa học.

Trong trường hợp cần trao đổi thêm thông tin, vui lòng liên hệ Phòng Quản lý khoa học-Hợp tác quốc tế (Mr. Trần Kim Cương, email: diamond@ueh.edu.vn; điện thoại; 38295603).

       

Nơi nhận:                                                                               KT. HIỆU TRƯỞNG

- Các đơn vị thuộc UEH;                                                        PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Toàn thể VC UEH;

- Portal UEH;

- Lưu: VT, QLKH.                                                                               (Đã ký)

                                                                                                                 

                                                                                        GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài

File văn bản đầy đủ

Hướng dẫn tạo hồ sơ trên Google Scholar

 

Top