Skip Menu

10:31 - 05/01/2019

THÔNG BÁO: V/v đăng ký thành lập nhóm nghiên cứu mạnh tại UEH đợt 1 năm 2019

Với định hướng phát triển theo mô hình đại học nghiên cứu, đa ngành, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã quan tâm xây dựng, phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh. Nhằm triển khai nhiệm vụ trọng tâm này, Trường thông báo đến các khoa/viện đào tạo về việc xây dựng và đăng ký nhóm nghiên cứu mạnh theo các tiêu chí và hướng nghiên cứu phù hợp, được quy định tại Hướng dẫn số 191/HD-ĐHKT-QLKH ngày 29/01/2018 về cơ chế khuyến khích hình thành nhóm nghiên cứu mạnh tại UEH.

Quý Thầy/Cô vui lòng gửi hồ sơ đăng ký về cho Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế (Ms. Dung - email: dungtth@ueh.edu.vn) trước ngày 31/01/2019.

Sau thời gian trên, Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế sẽ tổng hợp, trình Hiệu trưởng ký Quyết định thành lập.

Trân trọng,

 

Nơi nhận:                                                                                    KT. HIỆU TRƯỞNG      

- Các đơn vị thuộc Trường;                                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG                  

- Portal UEH;                                                                                        (Đã ký)

- Lưu: VT, QLKH.                                                                                     

 

                                                                                              GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài

File văn bản đầy đủ

Mẫu đăng ký

Hướng dẫn 191/HD-ĐHKT-QLKH

Top