Skip Menu

10:51 - 21/01/2019

Quyết định về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2018

 

Số/Ký hiệu
208/QĐ-ĐHKT-NHSU
Ngày ban hành 11/01/2019
Người ký GS.TS. Nguyễn Đông Phong, Hiệu trưởng
Trích yếu Quyết định về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2018
Bản đầy đủ Tải về

                                       

                                                   HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ Sáng kiến;

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 - 2017; Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 2377/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2017;

Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Hội đồng Xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2018,

                                                                                        QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 07 (bảy) sáng kiến cấp cơ sở năm 2018 của các tác giả đã có những giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp và giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật được đưa vào ứng dụng và mang lại hiệu quả cho hoạt động của UEH (danh sách đính kèm).

Điều 2. Quyết định này là một trong những cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện công việc của CCVC, xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2018.

Điều 3. Trưởng phòng Nhân sự, các Trưởng đơn vị liên quan và các công chức, viên chức có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./-

 

Top