Skip Menu

12:17 - 25/03/2019

Hướng dẫn về rà soát, bổ sung quy hoạch đội ngũ quản lý nhiệm kỳ 2016-2021

Số/Ký hiệu
641/HD-ĐHKT-NHSU
Ngày ban hành 25/3/2019
Người ký GS.TS. Nguyễn Đông Phong, Hiệu trưởng
Bản đầy đủ Tải về
Các mẫu biểu Tải về

 

1. Cơ sở pháp lý
- Quyết định số 3268/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;   
- Công văn số 89-CV/BCSĐ ngày 26 tháng 02 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý và thành lập Hội đồng trường, Hội đồng đại học năm 2019.

2. Mục tiêu: Rà soát, bổ sung quy hoạch đội ngũ quản lý nhiệm kỳ 2016-2021.

3. Chức danh quy hoạch
- Trưởng, Phó Trưởng đơn vị thuộc trường và Trưởng, Phó Trưởng bộ môn thuộc khoa, ban chuyên môn.

4. Đơn vị thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch
Tùy theo nhu cầu công tác, đơn vị có thể tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch khi thuộc một trong những trường hợp sau: (1) Chưa có nhân sự được đưa vào Danh sách Quy hoạch bổ sung chức danh quản lý nhiệm kỳ 2016-2021 (đợt quy hoạch năm 2018) cho chức danh quản lý tại đơn vị hoặc (2) đã có nhân sự được quy hoạch nhưng chưa đủ số lượng theo yêu cầu tại Mục 6 hoặc (3) nhân sự không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện được quy hoạch.   

5. Nguồn giới thiệu quy hoạch
Nguồn giới thiệu quy hoạch chức danh Trưởng, Phó Trưởng của đơn vị có thể là nhân sự trong đơn vị hoặc có thể là nhân sự từ các đơn vị khác thuộc UEH.

6. Số lượng nguồn đưa vào quy hoạch: Quy hoạch từ 2 đến 3 người vào 1 chức danh; không quy hoạch 1 người cho 1 chức danh và không quy hoạch 1 người vào quá 3 chức danh.

7. Tiêu chuẩn viên chức đưa vào quy hoạch
7.1. Về năng lực công tác và phẩm chất đạo đức
- Năng lực thực tiễn thể hiện ở kết quả và hiệu quả công việc, tinh thần chủ động, sáng tạo, mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; khả năng đoàn kết, quy tụ viên chức; năng lực điều hành để thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.
- Đạo đức tốt, lối sống trong sạch, không lợi dụng chức quyền để mưu cầu lợi ích riêng, nói đi đôi với làm.

7.2. Về độ tuổi
Viên chức được đưa vào quy hoạch các chức danh quản lý lần đầu phải đủ tuổi để tham gia được ít nhất trọn 1 nhiệm kỳ (mỗi nhiệm kỳ là 5 năm):
- Đối với nam: sinh từ tháng 3/1964 trở về sau;
- Đối với nữ: sinh từ tháng 3/1969 trở về sau.   

7.3. Về trình độ
+ Trưởng khoa có trình độ tiến sĩ phù hợp với ngành, chuyên ngành đào tạo tại khoa. Trưởng ban Giáo dục thể chất có trình độ Thạc sĩ.
+ Phó Trưởng khoa/ban chuyên môn có trình độ thạc sĩ trở lên, riêng phó trưởng khoa phụ trách hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ có trình độ tiến sĩ.
+ Trưởng bộ môn có trình độ tiến sĩ. Đối với bộ môn chỉ giảng dạy khối kiến thức giáo dục đại cương, nếu không có tiến sĩ có thể quy hoạch viên chức có trình độ thạc sĩ làm trưởng bộ môn.
+ Phó Trưởng bộ môn có trình độ thạc sĩ trở lên.
+ Trưởng phòng và các đơn vị tương đương có trình độ đại học trở lên. Riêng Trưởng phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế, Trưởng phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên, Trưởng phòng Quản lý đào tạo Tại chức, Viện trưởng viện Đào tạo Sau đại học, Viện trưởng viện Đào tạo quốc tế có trình độ tiến sĩ.
+ Phó Trưởng phòng và các đơn vị tương đương có trình độ đại học trở lên.

7.4. Về kinh nghiệm công tác
+ Trưởng phòng Nhân sự, Trưởng phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế, Trưởng phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên, Trưởng phòng Quản lý đào tạo Tại chức, Viện trưởng viện Đào tạo Sau đại học, Viện trưởng viện Đào tạo quốc tế có kinh nghiệm giảng dạy đại học ít nhất 5 năm.

8. Quy hoạch đối với viên chức quản lý đương chức
- Thống nhất quy hoạch viên chức quản lý lên chức vụ cao hơn, không quy hoạch để tái bổ nhiệm chức vụ đang đảm nhận. Các viên chức quản lý đương chức nếu có triển vọng phát triển thì đưa vào quy hoạch chức vụ cao hơn, nếu đủ tiêu chuẩn để tiếp tục tái cử thì là nguồn đương nhiên được xem xét khi tiến hành công tác nhân sự của nhiệm kỳ mới.
- Đối với viên chức quản lý đảm nhận chức danh Trưởng khoa/ban chuyên môn có quy định không giữ quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp, cần xem xét đưa vào quy hoạch chức vụ khác nếu còn đủ tiêu chuẩn.

9. Quy trình
¡ Bước 1: Tập thể lãnh đạo UEH cho ý kiến vào phương án bổ sung quy hoạch và bỏ phiếu đưa ra khỏi quy hoạch đối với những trường hợp không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện
- Thành phần: Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng, Ban thường vụ Đảng ủy và Chủ tịch Hội đồng trường.
- Thời gian: 09h00 thứ Hai, ngày 01 tháng 4 năm 2019.
- Địa điểm: Phòng họp A1.01, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM.
- Nội dung:
+ Căn cứ kết quả đánh giá thực hiện công việc và kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên năm 2018, Phòng Nhân sự thẩm định, rà soát và dự kiến phương án bổ sung nhân sự có đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào quy hoạch và đề xuất đưa ra khỏi quy hoạch đối với những viên chức không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định;
+ Tập thể lãnh đạo UEH xem xét, cho ý kiến vào phương án bổ sung quy hoạch trước khi lấy ý kiến tại các hội nghị và xem xét, bỏ phiếu đưa ra khỏi quy hoạch đối với những trường hợp không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.
Những viên chức có trên 50% tổng số thành viên tập thể lãnh đạo UEH đồng ý đưa ra khỏi quy hoạch, thì viên chức đó được đưa ra khỏi danh sách quy hoạch.
¡ Bước 2: Tập thể lãnh đạo đơn vị cho ý kiến vào danh sách nhân sự dự kiến đưa vào quy hoạch
- Thành phần: Trưởng, Phó Trưởng đơn vị và Chi ủy phụ trách đơn vị.
- Từ ngày: Từ ngày 02 tháng 4 đến ngày 05 tháng 4 năm 2019. 
- Nội dung: Thống nhất danh sách nhân sự dự kiến đưa vào quy hoạch (do tập thể lãnh đạo UEH giới thiệu tại Bước 1). Trường hợp thống nhất, danh sách nhân sự sẽ được cho ý kiến tại Bước 4. Trường hợp chưa thống nhất, đơn vị tổ chức Hội nghị toàn thể viên chức đơn vị cho ý kiến theo Bước 3.
Hồ sơ phiên họp gồm có: (1) Biên bản họp và (2) Biên bản kiểm phiếu giới thiệu quy hoạch (theo mẫu) gửi về Phòng Nhân sự (Mr. Tiến Anh) bản giấy và file mềm qua email anhvt@ueh.edu.vn, hạn cuối ngày 05 tháng 4 năm 2019.
¡ Bước 3: Hội nghị Toàn thể viên chức đơn vị
- Thành phần: Toàn thể viên chức của đơn vị.
- Thời gian: Từ ngày 08 tháng 4 đến ngày 12 tháng 4 năm 2019.
- Nội dung: Lấy phiếu giới thiệu quy hoạch bổ sung chức danh Trưởng, Phó Trưởng của đơn vị mình và Trưởng, Phó Trưởng bộ môn của đơn vị mình đối với các khoa, ban chuyên môn nhiệm kỳ 2016-2021.
Hồ sơ hội nghị gồm có: (1) Biên bản hội nghị và (2) Biên bản kiểm phiếu giới thiệu quy hoạch (theo mẫu) gửi về Phòng Nhân sự (Mr. Tiến Anh) bản giấy và file mềm qua email anhvt@ueh.edu.vn, hạn cuối ngày 12 tháng 4 năm 2019.

¡ Bước 4: Tập thể lãnh đạo UEH lấy phiếu giới thiệu quy hoạch bổ sung chức danh quản lý nhiệm kỳ 2016-2021
- Thành phần: Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng, Ban thường vụ Đảng ủy và Chủ tịch Hội đồng trường
- Thời gian: 09h00 thứ Ba, ngày 16 tháng 4 năm 2019.
- Địa điểm: Phòng họp A1.01, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM.
- Nội dung: Trên cơ sở nghiên cứu kết quả giới thiệu của các bước trên, tập thể lãnh đạo UEH thảo luận, bỏ phiếu quyết định giới thiệu quy hoạch. Những viên chức được trên 50% số phiếu tán thành của tập thể lãnh đạo UEH được đưa vào danh sách quy hoạch.

Trên đây là Hướng dẫn về công tác rà soát, bổ sung quy hoạch đội ngũ quản lý nhiệm kỳ 2016-2021, đề nghị các tập thể, cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện; trong quá trình triển khai nếu có vấn đề cần trao đổi, vui lòng liên hệ Phòng Nhân sự (Mr. Quốc Khanh, ) 0913 620122 - * qk@ueh.edu.vn) để được giải đáp./-

 

Top