Skip Menu

11:00 - 10/04/2019

Quy định tạm thời về chức danh Giám đốc Chương trình đào tạo tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Số/Ký hiệu
614/QyĐ-ĐHKT-NHSU
Ngày ban hành 10/4/2019
Người ký GS.TS. Nguyễn Đông Phong, Hiệu trưởng
Bản đầy đủ Tải về


Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 - 2017; Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 2377/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2017;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nhân sự;

Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh ban hành Quy định tạm thời về chức danh Giám đốc Chương trình đào tạo tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh,

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh
1. Quy định này quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh Giám đốc Chương trình đào tạo tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH), sau đây gọi tắt là Giám đốc Chương trình.

2. Quy định này áp dụng đối với viên chức được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Chương trình.

Điều 2. Tiêu chuẩn
1. Có trình độ tiến sĩ. Trường hợp nhân sự có trình độ thạc sĩ do Hiệu trưởng xem xét, quyết định.
2. Có kinh nghiệm giảng dạy đại học ít nhất 5 năm.
3. Có hiểu biết sâu sắc về những vấn đề hiện tại ở tầm quốc gia và quốc tế có liên quan đến chương trình đào tạo mình phụ trách.

Điều 3. Bổ nhiệm
1. Hiệu trưởng bổ nhiệm Giám đốc Chương trình theo đề nghị của Trưởng phòng Nhân sự và Trưởng đơn vị đào tạo.
2. Giám đốc Chương trình có thời gian giữ chức vụ 3 năm kể từ thời điểm bổ nhiệm và có thể được bổ nhiệm lại. 
3. Mỗi chương trình đào tạo của một ngành học ở một trình độ cụ thể chỉ có một Giám đốc Chương trình.

Chương II
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN LỢI

Điều 4. Nhiệm vụ
1. Tư vấn xây dựng chương trình tương thích với chuẩn đầu ra và khung đào tạo của Trường nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người học và xã hội.
2. Tư vấn tuyển sinh và phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện truyền thông cho chương trình nhằm hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh.  
3. Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác Cố vấn học tập; quản lý và đánh giá kết quả công việc của Cố vấn học tập thuộc chương trình.
4. Đảm bảo người học hiểu rõ những quy định của Trường về: Sở hữu trí tuệ và đạo văn.
5. Thực hiện Báo cáo giám sát, đánh giá việc dạy và học hằng năm.
6. Tiếp nhận, phản hồi các ý kiến, khiếu nại của người học. 
7. Quản lý việc chuẩn bị tài liệu để phục vụ đánh giá, kiểm định.
8. Xây dựng mối quan hệ tốt với các tổ chức nghề nghiệp, người sử dụng lao động và các bên liên quan để đảm bảo việc xây dựng, phát triển chương trình phù hợp với nhu cầu thị trường.
9. Thúc đẩy trao đổi sinh viên quốc tế thuộc chương trình.

Điều 5. Quyền lợi
1. Được giảm trừ 15% định mức giờ chuẩn và định mức nghiên cứu khoa học.
2. Được hưởng điểm trách nhiệm 15 điểm theo Quy định về cách thức phân phối thu nhập UEH.

 Điều 6. Quan hệ công tác
1. Hỗ trợ cho Giám đốc Chương trình là Thư ký đơn vị đào tạo, đội ngũ Cố vấn học tập thuộc chương trình và chuyên viên các đơn vị quản lý chức năng.
2. Giám đốc Chương trình có quan hệ phối hợp, hỗ trợ công tác với Trưởng bộ môn, Phó Trưởng bộ môn.
3. Giám đốc Chương trình là cấp dưới trực tiếp của Trưởng khoa, chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa về công việc được giao và báo cáo cho Trưởng, Phó Trưởng khoa về các vấn đề phát sinh để cùng phối hợp giải quyết.

Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7. Hiệu lực thi hành
1. Thực hiện thí điểm tại 2 chương trình đào tạo:
a. Chương trình đào tạo chuyên ngành Bất động sản, trình độ đại học thuộc Khoa Kinh tế.
b. Chương trình đào tạo ngành Quản lý công, trình độ đại học thuộc Khoa Quản lý nhà nước. 
2. Thời gian thực hiện thí điểm từ ngày 15 tháng 4 năm 2019 đến ngày 14 tháng 4 năm 2020.
3. Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 8. Trách nhiệm thi hành
1. Giám đốc Chương trình định kỳ báo cáo về Trường (qua Phòng Nhân sự, có xác nhận của Trưởng đơn vị) vào ngày cuối cùng mỗi Quý về việc thực hiện các nhiệm vụ tại Điều 4 Quy định này để Phòng Nhân sự tổng hợp báo cáo Hiệu trưởng. 
2. Trong quá trình thực hiện, nếu cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế, các đơn vị gửi ý kiến về Phòng Nhân sự để tổng hợp, trình Hiệu trưởng xem xét quyết định.
3. Các Trưởng đơn vị, cá nhân có liên quan và toàn thể viên chức UEH chịu trách nhiệm thi hành quy định này./-

 

Top