Skip Menu

14:46 - 18/04/2019

Quyết định về việc thành lập Tổ Giúp việc cho Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh năm 2019

Số/Ký hiệu
691/QĐ-ĐHKT-NHSU
Ngày ban hành 18/4/2019
Người ký GS.TS. Nguyễn Đông Phong, Hiệu trưởng
Bản đầy đủ Tải về

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

     Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

     Căn cứ Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 - 2017; Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2017;

     Căn cứ Quyết định số 2377/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2017;

     Căn cứ Công văn số 73/HĐGSNN ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng Giáo sư nhà nước thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019;

      Theo đề nghị của Trưởng phòng Nhân sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ Giúp việc cho Hội đồng Giáo sư cơ sở - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh năm 2019, gồm các viên chức có tên sau:

1. TS. Nguyễn Quốc Khanh, Trưởng phòng Nhân sự - Tổ trưởng;

2. ThS. Nguyễn Thị Đoan Trân, Phó Trưởng phòng Nhân sự - Tổ phó;

3. Bà Huỳnh Thị Ngọc Ngân, Cán sự phòng Nhân sự - Tổ viên;

4. Bà Phan Ngọc Mai, Chuyên viên phòng Nhân sự - Tổ viên;

5. ThS. Nguyễn Minh Trí, Chuyên viên phòng Nhân sự - Tổ viên.

Điều 2. Tổ Giúp việc có nhiệm vụ giúp Hội đồng Giáo sư cơ sở triển khai việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Tổ Giúp việc tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng phòng Nhân sự, các Trưởng đơn vị liên quan và các cán bộ, viên chức có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./-

 

Top