Skip Menu

09:15 - 26/04/2019

Quyết định về việc thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh năm 2019

Số/Ký hiệu
830/QĐ-ĐHKT-NHSU
Ngày ban hành 26/4/2019
Người ký GS.TS. Nguyễn Đông Phong, Hiệu trưởng
Bản đầy đủ Tải về

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 - 2017; Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 2377/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2017;

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Căn cứ Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở;

Căn cứ Danh sách đề cử thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh của Hội đồng Khoa học và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (HĐGSCS-UEH) năm 2019, gồm các công chức, viên chức theo danh sách đính kèm.

Điều 2. HĐGSCS-UEH có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo các quy định tại Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng phòng Nhân sự, các Trưởng đơn vị liên quan và các công chức, viên chức có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./-

 

Top