Skip Menu

09:02 - 02/05/2019

Thông báo về kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch đội ngũ quản lý nhiệm kỳ 2016-2021

Số/Ký hiệu
692/TB-ĐHKT-NHSU
Ngày ban hành 02/5/2019
Người ký GS.TS. Nguyễn Đông Phong, Hiệu trưởng
Bản đầy đủ Tải về

 

Thực hiện Hướng dẫn số 641/HD-ĐHKT-NHSU ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Hiệu trưởng về rà soát, bổ sung quy hoạch đội ngũ quản lý nhiệm kỳ 2016-2021, từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 24 tháng 4 năm 2019, Trường đã tiến hành các bước rà soát, bổ sung quy hoạch theo Hướng dẫn trên.

Nay, Trường thông báo kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch đội ngũ quản lý nhiệm kỳ 2016-2021 đến các đơn vị thuộc Trường được biết. Danh sách bao gồm:

Phụ lục 1: Danh sách nhân sự đưa ra khỏi quy hoạch.

Phụ lục 2: Danh sách nhân sự được bổ sung vào quy hoạch.

Phụ lục 3: Danh sách tổng hợp nhân sự được quy hoạch chức danh quản lý nhiệm kỳ 2016-2021.

Trân trọng,

 

Top