Skip Menu

08:00 - 15/05/2019

Công văn về khung thời gian đào tạo năm 2020

Số/Ký hiệu
1037/ĐHKT-VP
Ngày ban hành 15/5/2019
Người ký GS.TS. Nguyễn Đông Phong, Hiệu trưởng
Bản đầy đủ Tải về

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Trường

Ngày 13/5/2019, Trường tổ chức phiên họp về khung đào tạo của UEH năm 2020 (theo năm dương lịch), Hiệu trưởng đã thống nhất và kết luận như sau:

Tổng thời gian năm 2020: 02/01/2020 - 03/01/2021 (52 tuần) với các mốc thời gian chính:

1. Học kỳ đầu: 02/01/2020 - 07/6/2020 (23 tuần, 4 ngày), trong đó:

- Học lý thuyết (trước Tết Âm lịch)
:
02/01/2020 - 17/01/2020 (2 tuần, 2 ngày).
- Nghỉ Tết Âm lịch
:
18/01/2020 - 02/02/2020 (2 tuần, 2 ngày).
- Học lý thuyết (sau Tết Âm lịch)
:
03/02/2020 - 17/5/2020 (15 tuần).
- Thi kết thúc học phần học kỳ đầu
:
18/5/2020 - 31/5/2020 (2 tuần).
- Nghỉ giữa kỳ
:
01/6/2020 - 14/6/2020 (2 tuần).
- Tuần sinh hoạt chuyên môn và giải quyết công việc nội bộ của đơn vị khối quản lý
:
01/6/2020 - 07/6/2020 (1 tuần).

2. Học kỳ giữa: 15/6/2020 - 02/8/2020 (7 tuần), trong đó:

- Học lý thuyết
:
15/6/2020 - 19/7/2020 (5 tuần).
- Thi kết thúc học phần học kỳ giữa
:
20/7/2020 - 26/7/2020 (1 tuần).
- Nghỉ giữa kỳ
:
27/7/2020 - 02/8/2020 (1 tuần).

3. Học kỳ cuối: 03/8/2020 - 03/01/2021 (22 tuần), trong đó:

- Học lý thuyết
:
03/8/2020 - 06/12/2020 (18 tuần).
- Thi kết thúc học phần học kỳ cuối
:
07/12/2020 - 20/12/2020 (2 tuần).
- Nghỉ cuối năm
:
21/12/2020 - 03/01/2021 (2 tuần).

4. Các ngày nghỉ trong năm:

- Tết Dương lịch 2020
:
01/01/2020
- Tết Âm lịch Canh Tý
:
18/01/2020 - 02/02/2020 (giảng viên và người học)
24/01/2020 - 02/02/2020 (viên chức khối quản lý), làm bù ngày 08/02/2020
- Giỗ Tổ Hùng Vương
:
02/4/2020
- Ngày Chiến thắng (30/4) và
Ngày Quốc tế lao động (01/5)
:
30/4/2020 - 01/5/2020
- Lễ Quốc khánh 2/9
:
02/9/2020
- Ngày Nhà giáo Việt Nam
:
20/11/2020

Thời gian nghỉ lễ, Tết và nghỉ bù sẽ được điều chỉnh cụ thể theo thông báo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nếu có khác với thời gian dự kiến của UEH).

5. Các ngày tổ chức thi tuyển sinh của UEH và tham gia phối hợp tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia theo phân công của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Tuyển sinh sau đại học (đợt 1)
:
21-22/3/2020
- Thi THPT quốc gia năm 2020 (dự kiến)
:
23-27/6/2020
- Thi tuyển sinh K25-LTĐHCQ năm 2020 (đợt 1)
:
04-05/7/2020
- Tuyển sinh sau đại học (đợt 2)
:
22-23/8/2020
- Thi tuyển sinh K25-LTĐHCQ năm 2020 (đợt 2)
:
21-22/11/2020

Trường đề nghị các đơn vị căn cứ khung thời gian đào tạo năm 2020 để chủ động thực hiện các hoạt động theo kế hoạch. Trong quá trình thực hiện nếu có sự thay đổi, các đơn vị quản lý đào tạo thống nhất với Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí
trước 01 (một) tháng để thông tin kịp thời đến viên chức và người học./-

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phó Hiệu trưởng (để biết);
- Portal UEH;
- Lưu: VT, HCTH, KHĐT-KT.                                                            
HIỆU TRƯỞNG
 
 
(đã ký và đóng dấu)
 
 
GS.TS. Nguyễn Đông Phong

 

Top