Skip Menu

10:22 - 04/02/2015

Kết quả các giải thưởng nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2014

Hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2014 đạt được những thành công đáng biểu dương. Trong tổng số 212 công trình nghiên cứu khoa học của 511 sinh viên Trường đã hoàn thành, có 98 công trình của 287 sinh viên đạt Giải thưởng “Nhà Kinh tế trẻ UEH” năm 2014.

Trong 98 công trình đạt giải cấp Trường năm 2014, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh có:

¨      04 công trình đạt Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học Euréka lần XVI năm 2014 (cấp Thành phố): 01 giải Nhất, 01 giải Ba và 02 giải Khuyến khích; và

¨      07 công trình đạt Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho sinh viên năm 2014 (cấp Bộ): 01 giải Nhất, 01 giải Nhì , 04 giải Ba và 01 giải Khuyến khích.

Các sinh viên thực hiện 07 công trình này được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen và khen thưởng căn cứ theo Quyết định số 6295/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2014. Hai nhóm sinh viên đạt giải Nhất và giải Nhì được Bộ Giáo dục và Đào tạo mời tham dự Lễ trao thưởng tổ chức tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội vào ngày 15 tháng 01 năm 2015. Bên cạnh đó, theo Quyết định số 6294/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen của Bộ trưởng TS. Trần Thị Hải Lý (Khoa Tài chính), giảng viên hướng dẫn sinh viên thực hiện đề tài đạt giải Nhất.

Bên cạnh đó, Phòng QLKH – HTQT cũng được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2014 theo Quyết định số 6293/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2014.

Danh sách đạt giải đính kèm

Top