Skip Menu

12:55 - 21/10/2014

Văn hóa UEH

I. NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1. Tự hào phát huy truyền thống UEH.

2. Tôn sư trọng đạo, sống có nghĩa tình.

3. Đoàn kết, tương trợ lẫn nhau.

4. Phát triển hài hòa cùng cộng đồng.

II. HỆ THỐNG GIÁ TRỊ NỀN TẢNG

1. Giá trị truyền thống

UEH thực hiện việc bảo tồn, lưu giữ giá trị truyền thống trong từng thời kỳ thông qua việc cập nhật, bổ sung vào hệ thống dữ liệu văn hóa - lịch sử UEH và phổ biến rộng rãi nhằm kết nối văn hóa giữa các thế hệ đã và đang học tập, làm việc tại UEH.

2. Giá trị tương lai

Với mục tiêu trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu, là trung tâm đào tạo, nghiên cứu và tư vấn về khoa học có uy tín trong khu vực châu Á; UEH đã, đang và tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống để xây dựng văn hóa UEH mang tính hiện đại, chuẩn mực, thân thiện, đáp ứng định hướng phát triển giáo dục, đào tạo của UEH nói riêng và của Việt Nam nói chung.

3. Văn hóa nghiên cứu khoa học

Công chức, viên chức, người học của UEH trong quá trình thực hiện, phản biện và đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học của cá nhân và của tổ chức luôn trên tinh thần thượng tôn chân lý khoa học, tinh thần nghiên cứu vô vụ lợi, phản biện khoa học; tôn trọng sở hữu trí tuệ, tôn trọng đạo đức trong nghiên cứu và chống đạo văn.

4. Văn hóa ứng xử

UEH tạo môi trường học tập và làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, hiện đại, kỷ cương và hiệu quả. Đội ngũ công chức, viên chức, người học UEH luôn được định hướng các chuẩn mực ứng xử nhằm nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, đảm bảo sự liêm chính, tính chính trực, tôn trọng bản thân và mọi người trong quá trình học tập, làm việc tại UEH.

 

Top