Skip Menu

14:58 - 28/01/2019

QUYẾT ĐỊNH: V/v phê duyệt danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường đợt 2 năm 2018

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 -2017; Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 2377/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2017;

Căn cứ các quy định hiện hành về công tác Quản lý khoa học đối với các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường;

Căn cứ Biên bản Họp Hội đồng xét chọn đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường đợt 2 năm 2018 ngày 20 tháng 12 năm 2018;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ÐỊNH:

Điều 1.  Phê duyệt 26 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường đợt 2 năm 2018 theo danh mục đính kèm.

Ðiều 2.  Giao cho Trưởng phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế ký hợp đồng với các chủ nhiệm đề tài, đồng thời quản lý các đề tài theo quy định hiện hành. Đề tài cấp Trường có thể được viết và nghiệm thu bằng tiếng Anh. Nếu kết quả nghiên cứu của đề tài được công bố trên tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á, tạp chí Kinh tế & Phát triển, các tạp chí thuộc danh mục Scopus/ISI, ABDC hạng B trở lên thì đề tài xem như được nghiệm thu.

                - Mức hỗ trợ kinh phí cho mỗi đề tài cấp Trường của công chức, viên chức UEH là: 35.000.000 đ (Ba mươi lăm triệu đồng).

                - Mức hỗ trợ kinh phí cho mỗi đề tài cấp Trường trọng điểm của công chức, viên chức UEH là: 80.000.000 đ (Tám mươi triệu đồng).

                - Mức hỗ trợ kinh phí cho mỗi đề tài cấp Trường của nghiên cứu sinh UEH là: 10.000.000 đ (Mười triệu đồng).

                - Tổng kinh phí: (07 đề tài trọng điểm x 80.000.000 đ/đề tài) + (15 đề tài CCVC x 35.000.000 đ/đề tài) + (4 đề tài NCS x 10.000.000 đ/đề tài) = 1.125.000.000 đ (Một tỷ một trăm hai mươi lăm triệu đồng) từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ.

Điều 3.   Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế, Phòng Tài chính - Kế toán thực hiện việc cấp kinh phí theo hợp đồng và thực hiện việc quyết toán kinh phí sau khi đề tài đã hoàn thành và được nghiệm thu.

Ðiều 4.   Các ông (bà) Trưởng phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, chủ nhiệm đề tài và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

- Như Điều 4;

- Portal UEH;                                                                                         (Đã ký)   

- Lưu: VT, QLKH.

                                                                                              GS.TS. Nguyễn Đông Phong    

File công văn đầy đủ

                                                                                                                 

                                                                                    

Top