Skip Menu

14:13 - 25/04/2019

Thông báo về kết quả học bổng UEH - Học kỳ đầu năm 2019

Căn cứ Quyết định số 2377/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) giai đoạn 2014-2017;

Căn cứ Quyết định số 2607/QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 11 tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về chính sách học bổng đối với sinh viên Đại học chính quy trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Thông báo số 449/TB-ĐHKT-QLĐT ngày 28 tháng 2 năm 2019 về chương trình học bổng Hỗ trợ học tập UEH - Học kỳ đầu năm 2019;

Căn cứ kết luận của Hội đồng xét học bổng UEH - Học kỳ đầu năm 2019 trong phiên họp ngày 18 tháng 4 năm 2019;

Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên thông báo kết quả học bổng UEH - Học kỳ đầu năm 2019 như sau:

  1. Danh sách sinh viên khóa 41, 42, 43 và 44 Đại học chính quy nhận học bổng khuyến khích học tập (KKHT) học kỳ đầu năm 2019 (danh sách kèm theo).
  2. Danh sách sinh viên khóa 41, 42, 43 và 44 Đại học chính quy nhận học bổng hỗ trợ học tập (HTHT) học kỳ đầu năm 2019 (danh sách kèm theo).

Lưu ý:

  • Sinh viên thắc mắc, khiếu nại về kết quả học bổng vui lòng liên hệ: Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên (Phòng A0.13 - A0.14 (Bàn 1/Bàn 6), 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3) từ ngày 25/4/2019 đến ngày 08/5/2019 cụ thể như sau:

+ KKHT: Cô Uyên (SĐT (028) 38 230 082 - ext 142, Email: kimuyen@ueh.edu.vn)

+ HTHT: Cô Hải (SĐT (028) 38 230 082 - ext 121, Email: haittt@ueh.edu.vn)

  • Dự kiến thời gian chi trả tiền học bổng UEH - Học kỳ đầu năm 2019 vào tháng 6/2019.

 

Nơi nhận:

- Sinh viên;

- Lưu: VT, QLĐT.

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PTP QLĐT - CTSV

 

 

(Đã ký)

 

 

ThS. Nguyễn Văn Đương

File thông báo đầy đủ

Top